Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Tiếng Trung Khối D - Mã đề thi 962 (Có đáp án)

Câu 1: 他们以宣传与促销相结合______方法向市场推广这种新产品,效果很好。 
A. 的 B. 着 C. 了 D. 地 
Câu 2: 同学们,请你们把写错的字改______。 
A. 过来 B. 起来 C. 出来 D. 上来 
Câu 3: 刘红昨晚发高烧,今天得去医院看病,______不能来上课。 
A. 但是 B. 为了 C. 因此 D. 万一 
Câu 4: 这个人很______,有什么事都可以放心地让他去做。 
A. 可靠 B. 可怕 C. 可笑 D. 可爱 
Câu 5: 父母为了孩子而______放弃自己的幸福,甚至人生,然而又有多少子女能体会到父母的 
这份苦心呢! 
A. 就是 B. 尽管 C. 哪怕 D. 宁愿 
Câu 6: 张晓丽的贺岁影片向来______轻松幽默______风格。 
A. 为……所…… B. 拿……比作…… C. 以……为…… D. 把……当作…… 
Câu 7: ______老人家没听清楚你的话,______非骂你一顿不可。 
A. 幸亏……不然…… B. 不仅……而且…… 
C. 不是……而是…… D. 虽……却…… 
Câu 8: ______患有心脏病,老李不能从事紧张激烈的脑力和体力活动。 
A. 对于 B. 由于 C. 由 D. 关于 
Câu 9: 我们公司经理就在那边,你去跟他______吧。 
A. 谈了 B. 谈一谈 C. 谈了谈 D. 谈谈了 
Câu 10: 这几天天气很热,极难入睡,昨天晚上我______。 
A. 只睡了三个小时觉 B. 三个小时只睡觉了 
C. 只睡觉了三个小时 D. 只三个小时睡了觉 
Câu 11: 张老师的办公桌上放着______。 
A. 汉语厚厚的好几本词典 B. 好几本厚厚的汉语词典 
C. 好几本汉语厚厚的词典 D. 几本好厚厚的汉语词典 
Câu 12: 丁兰这次考试______考得不好,______她天天打工不上课。 
A. 之所以……是因为…… B. 不论……都…… 
C. 由于……就…… D. 因为……所以……
pdf 5 trang Bảo Giang 04/04/2023 1260
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Tiếng Trung Khối D - Mã đề thi 962 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_cao_dang_nam_2014_mon_tieng_trung_khoi_d_m.pdf
  • pdfTRUNG_CD_D_CT_14_DA.pdf