Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 786 (Có đáp án)

Câu 1: 小猫______从墙上爬下来抓住了老鼠。 
A. 快得很 B. 一下子 C. 长时间 D. 一刻钟 
Câu 2: 我想在街上______。 
A. 找了个加油站给车加油 B. 找个加油站给车加了油 
C. 找了个加油站给车加了油 D. 找个加油站给车加油 
Câu 3: 他这些天非常忙,整天写呀写的______说一句话都怕耽误工夫。 
A. 也 B. 连 C. 却 D. 再 
Câu 4: 你千万别太累了,______再干吧。 
A. 休息一点儿 B. 休息休息 C. 休息一休息 D. 休息休息一会儿 
Câu 5: 周末图书馆里看书的人很少,只有______。 
A. 十五个十六个人 B. 十五六个左右人 C. 十五六个人 D. 十五十六个人 
Câu 6: Phiên âm đúng của từ 过分 là: ______uòfèn. 
A. h B. k C. g D. c 
Câu 7: Phiên âm đúng của từ 迟到 là: ______. 
A. chídāo B. chídào C. chīdǎo D. chīdāo 
Câu 8: Phiên âm đúng của từ 生物 là: sh______wù. 
A. āng B. ān C. ēn D. ēng 
Câu 9: 过生日是一项很有意义的______动。 
A. 活 B. 括 C. 恬 D. 适 
Câu 10: 这本书虽有______点,究竟还是一本好书。 
A. 诀 B. 缸 C. 缺 D. 块 
Câu 11: 讨论会上,大家互相______着自己的看法。 
A. 交接 B. 交流 C. 交际 D. 交往 
Câu 12: 事情既然已经这样了,谁说______我都不在乎。 
A. 这么 B. 什么 C. 怎么 D. 如何 
Câu 13: 明天中秋节了,今晚无论如何我得回一______老家。 
A. 场 B. 趟 C. 回 D. 遍 
Câu 14: 经过抢救,她终于苏醒______了,大夫、护士和她的父母都松了一口气。 
A. 过去 B. 过来 C. 起来 D. 下来 
Câu 15: 如果会读某个字,______不知道它的意思就可以用音序查字典。 
A. 且 B. 倒 C. 可 D. 直
pdf 5 trang Bảo Giang 03/04/2023 2320
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Trung Quốc - Mã đề thi 786 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_2015_mon_tieng_trung.pdf
  • pdfDaTrungCt_QG_K15.pdf