Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Sinh học Khối B - Mã đề thi 538 (Có đáp án)

Câu 1: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một 
gen quy định.  

 

Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ, xác suất sinh con đầu lòng 
không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng III.14 - III.15 là 
A. 7/15. B. 4/9. C. 29/30. D. 3/5. 
Câu 2: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G - X, A - U và ngược lại được thể hiện trong 
cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây? 
(1) Phân tử ADN mạch kép.                         (2) Phân tử tARN. 
(3) Phân tử prôtêin.                                       (4) Quá trình dịch mã. 
A. (1) và (3). B. (1) và (2). C. (2) và (4). D. (3) và (4). 
Câu 3: Khi nói về quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản. 
B. Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài. 
C. Mức độ đa dạng của quần xã được thể hiện qua số lượng các loài và số lượng cá thể của mỗi loài. 
D. Sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau đồng thời tác động qua lại với môi trường. 
Câu 4: Cho cây (P) thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F1 gồm: 37,5% cây thân cao, hoa đỏ; 37,5% 
cây thân cao, hoa trắng; 18,75% cây thân thấp, hoa đỏ; 6,25% cây thân thấp, hoa trắng. Biết tính trạng 
chiều cao cây do một cặp gen quy định, tính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen khác quy định, không có 
hoán vị gen và không xảy ra đột biến. Nếu cho cây (P) giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn 
về ba cặp gen trên thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 
A. 1 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa trắng : 1 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân cao, hoa trắng. 
B. 3 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa trắng. 
C. 1 cây thân thấp, hoa đỏ : 2 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng. 
D. 1 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân cao, hoa trắng : 2 cây thân thấp, hoa trắng. 
Câu 5: Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa Bd
bD

không xảy ra đột biến nhưng 
xảy ra hoán vị gen giữa alen D và alen d. Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm 
phân của tế bào trên là: 
A. ABd, abD, aBd, AbD hoặc ABd, Abd, aBD, abD. 
B. ABd, aBD, abD, Abd hoặc ABd, aBD, AbD, abd. 
C. ABd, abD, ABD, abd hoặc aBd, aBD, AbD, Abd. 
D. ABD, abd, aBD, Abd hoặc aBd, abd, ABD, AbD. 

pdf 7 trang Bảo Giang 03/04/2023 4800
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Sinh học Khối B - Mã đề thi 538 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Sinh học Khối B - Mã đề thi 538 (Có đáp án)

Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 môn Sinh học Khối B - Mã đề thi 538 (Có đáp án)
Trang 1/7 – Mã đề 538 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 7 trang) 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 
Môn: SINH HỌC; Khối B 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 Mã đề thi 538 
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................ 
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 
Câu 1: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một 
gen quy định. 
Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ, xác suất sinh con đầu lòng 
không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng III.14 - III.15 là 
A. 7/15. B. 4/9. C. 29/30. D. 3/5. 
Câu 2: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G - X, A - U và ngược lại được thể hiện trong 
cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây? 
(1) Phân tử ADN mạch kép. (2) Phân tử tARN. 
(3) Phân tử pr...hai thế hệ, ở F2, cây thân cao chiếm tỉ lệ 17,5%. Theo lí thuyết, trong tổng số cây 
thân cao ở (P), cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 
A. 5%. B. 25%. C. 20%. D. 12,5%. 
14 
I Quy ước: 
 Nữ không bị bệnh 
 Nữ bị bệnh 
 Nam không bị bệnh 
 Nam bị bệnh 
? 
1615 1312 
1110 9 8 7 6 5 
4 3 2 1 
II 
III 
Câu 7: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật? 
(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục. 
(2) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính. 
(3) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực. 
(4) Nhiễm sắc thể giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng. 
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. 
Câu 8: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. 
Cho hai cây có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu 
nhiên, thu được F2 gồm 56,25% cây hoa trắng và 43,75% cây hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, 
trong tổng số cây thu được ở F2, số cây hoa đỏ dị hợp tử chiếm tỉ lệ 
A. 37,5%. B. 12,5%. C. 25%. D. 18,75%. 
Câu 9: Một trong những ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật là 
A. tạo ra các cây con có ưu thế lai cao hơn hẳn so với cây ban đầu. 
B. nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm, tạo ra các cây đồng nhất về kiểu gen. 
C. tạo ra các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau. 
D. tạo ra giống cây trồng mới có kiểu gen hoàn toàn khác với cây ban đầu. 
Câu 10: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng 
quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, 
quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, 
thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng trong quá 
trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần...i người. 
(5) Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản. 
A. (1), (3), (5). B. (2), (3), (5). C. (3), (4), (5). D. (1), (2), (4). 
Trang 2/7 – Mã đề 538 
Câu 14: Một quần xã có các sinh vật sau: 
(1) Tảo lục đơn bào. (2) Cá rô. (3) Bèo hoa dâu. (4) Tôm. 
(5) Bèo Nhật Bản. (6) Cá mè trắng. (7) Rau muống. (8) Cá trắm cỏ. 
Trong các sinh vật trên, những sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 là: 
A. (3), (4), (7), (8). B. (1), (2), (6), (8). C. (2), (4), (5), (6). D. (1), (3), (5), (7). 
Câu 15: Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng 
phương pháp nào sau đây? 
A. Lai tế bào xôma khác loài. B. Công nghệ gen. 
C. Lai khác dòng. D. Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hoá. 
Câu 16: Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy 
định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, 
có bao nhiêu phép lai đều cho đời con có số cây thân cao chiếm tỉ lệ 50% và số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 
100%? 
(1) AaBB × aaBB. (2) AaBB × aaBb. (3) AaBb × aaBb. (4) AaBb × aaBB. 
(5) AB
aB
 × ab
ab
. (6) AB
aB
 × aB
ab
. (7) AB
ab
 × aB
aB
. (8) AB
ab
 × aB
ab
. (9) 
aB
Ab × aB
aB
. 
A. 6. B. 5. C. 7. D. 8. 
Câu 17: Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; 
alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây lá nguyên, hoa đỏ 
giao phấn với cây lá nguyên, hoa trắng (P), thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó số cây lá 
nguyên, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 30%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 số cây lá nguyên, 
hoa trắng thuần chủng chiếm tỉ lệ 
A. 5%. B. 20%. C. 50%. D. 10%. 
Câu 18: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, 
A. các quần thể sinh vật trong tự nhiên chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên khi điều kiện sống 
thay đổi bất thường. 
B. những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với những t

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_dai_hoc_nam_2014_mon_sinh_hoc_khoi_b_ma_de.pdf
  • pdfSINH_DH_B_CT_14_DA.pdf