Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 220) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 92: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu kali của cây là

A. sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.

B. lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

C. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

D. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

Câu 93: Trong kĩ thuật lai tế bào sinh dưỡng, các tế bào trần là các tế bào

A. đã được xử lí làm tan thành tế bào.                    B. khác loài đã hoà nhập để trở thành tế bào lai.

C. xôma tự do được tách ra từ mô sinh dưỡng.      D. đã được xử lí làm tan màng sinh chất.

Câu 94: Phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen đột biến kém phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen bình thường 1 axit amin và có 2 axit amin mới. Đây là dạng đột biến mất 3 cặp nuclêôtit thuộc

A. 3 bộ ba kế tiếp.           B. 2 bộ ba khác nhau.      C. 3 bộ ba khác nhau.      D. 4 bộ ba kế tiếp.

Câu 95: Trong mối quan hệ nào sau đây cả hai loài đều bị ảnh hưởng bất lợi?

A. Quan hệ sinh vật ăn thịt - con mồi.                     B. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm.

C. Quan hệ vật kí sinh - sinh vật chủ.                     D. Quan hệ cạnh tranh.

Câu 96: Có bao nhiêu phát biểu không đúng về diễn thế sinh thái?

(1) Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,... hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người.

(2) Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(3) Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống và thường dẫn đến một quần xã ổn định.

(4) Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

(5) Nghiên cứu diễn thế giúp chúng ta có thể khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường.

A. 2.                                 B. 1.                                 C. 3.                                 D. 4.

Câu 97: Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau ở cả F1 và F2, tỉ lệ kiểu hình phân bố không đều ở hai giới tính thì có thể rút ra kết luận gì?

A. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X.

B. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.

C. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trong tế bào chất.

D. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y.

doc 5 trang Lệ Chi 23/12/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 220) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 220) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 220) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
 (Đề thi có 05 trang)
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi: 220
Họ và tên thí sinh:............................................... SBD:.................
Câu 81: Sự đóng chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?
A. Khi cây ở trong tối.	B. Khi cây ở ngoài sáng và thiếu nước.
C. Khi lượng axit abxixic (AAB) giảm đi.	D. Khi cây ở ngoài sáng.
Câu 82: Di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ do
A. con lai mang tính trạng của mẹ.	B. con lai nhận được nhiễm sắc thể từ mẹ.
C. con giống mẹ do hiện tượng trinh sinh.	D. con lai mang tất cả các tính trạng của mẹ.
Câu 83: Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ lá sách diễn ra như thế nào?
A. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.
B. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ.
C. Thứ...ải,... chỉ có khoảng 10% năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn.
D. Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng là các sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm.
Câu 91: Khi cá thở ra, diễn biến nào diễn ra dưới đây đúng?
A. Thể tích khoang miệng giảm, áp suất trong khoang miệng tăng nước từ khoang miệng đi qua mang.
B. Thể tích khoang miệng tăng, áp suất trong khoang miệng tăng, nước từ khoang miệng đi qua mang.
C. Thể tích khoang miệng tăng, áp suất trong khoang miệng giảm, nước từ khoang miệng đi qua mang.
D. Thể tích khoang miệng giảm, áp suất trong khoang miệng giảm, nước từ khoang miệng đi qua mang.
Câu 92: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu kali của cây là
A. sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.
B. lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
C. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.
D. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
Câu 93: Trong kĩ thuật lai tế bào sinh dưỡng, các tế bào trần là các tế bào
A. đã được xử lí làm tan thành tế bào.	B. khác loài đã hoà nhập để trở thành tế bào lai.
C. xôma tự do được tách ra từ mô sinh dưỡng.	D. đã được xử lí làm tan màng sinh chất.
Câu 94: Phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen đột biến kém phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen bình thường 1 axit amin và có 2 axit amin mới. Đây là dạng đột biến mất 3 cặp nuclêôtit thuộc
A. 3 bộ ba kế tiếp.	B. 2 bộ ba khác nhau.	C. 3 bộ ba khác nhau.	D. 4 bộ ba kế tiếp.
Câu 95: Trong mối quan hệ nào sau đây cả hai loài đều bị ảnh hưởng bất lợi?
A. Quan hệ sinh vật ăn thịt - con mồi.	B. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm.
C. Quan hệ vật kí sinh - sinh vật chủ.	D. Quan hệ cạnh tranh.
Câu 96: Có bao nhiêu phát biểu không đúng về diễn thế sinh thái?
(1) Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,... hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người.... Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm.
Các thông tin nói về vai trò của chọn lọc tự nhiên gồm:
A. (2), (4).	B. (2), (5).	C. (1), (4).	D. (1), (3).
Câu 100: Sản phẩm quang hợp ổn định đầu tiên của chu trình canvin là
A. AM (axitmalic).	B. ALPG (anđêhit photphoglixêric).
C. APG (axit phốtphoglixêric).	D. RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat).
Câu 101: Trường hợp nào dưới đây làm giảm huyết áp và vận tốc máu?
A. Sống trong không khí có nhiều khí CO.	B. Tuyến trên thận tiết ra ít anđôstêron.
C. Sau khi ăn mặn, uống nhiều nước.	D. Sau khi nín thở quá lâu.
Câu 102: Xét một gen có 3 alen trên nhiễm sắc thể thường (2 alen đồng trội và trội hoàn toàn so với alen còn lại), bình thường sẽ không tạo ra tối đa trong loài
A. 4 kiểu hình.	B. 6 kiểu gen.	C. 36 kiểu sơ đồ lai.	D. 3 loại giao tử.
Câu 103: Xét một loài có 5 gen (mỗi gen có 2 alen) nằm trên 5 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Biết các con đực có 3 cặp gen đồng hợp, 2 cặp gen dị hợp, còn các con cái thì ngược lại. Số kiểu giao phối có thể xảy ra giữa các con đực và các con cái là
A. 3200.	B. 320.	C. 640.	D. 1280.
Câu 104: Sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ứng của mỗi người. Biết rằng sự di truyền bệnh trên độc lập với di truyền các nhóm máu, quá trình giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra. 
Xác suất để cặp vợ chồng (7) và (8) ở thế hệ (III) sinh con trai có nhóm máu A và không bị bệnh trên là
A. 5/36.	B. 3/24	C. 5/72.	D. 3/48
Câu 105: Khi nói về tháp sinh thái có các phát biểu sau:
(1) Tháp số lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ. 
(2) Tháp năng lượng bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ. 
(3) Hình tháp sinh thái luôn có dạng chuẩn là hình tháp biểu diễn năng lượng của các bậc dinh dưỡng. 
(4) Hình tháp sinh thái luôn có dạng chuẩn là hình tháp biểu diễn sinh khối và số lượng cá thể của các bậc dinh dưỡng. 
(5) Tháp sinh khối có giá trị cao nh

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_mon_sinh_hoc_nam_2018_ma_de_220_tru.doc
  • docxĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 2-2018 HHT.docx