Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 212) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 93: Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ lá sách diễn ra như thế nào?

A. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.

B. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ.

C. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại.

D. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.

Câu 94: Có bao nhiêu nhận định sau đây không đúng khi nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân sơ?

(1) Côđon mở đầu trên mARN mã hóa cho axit amin foocmin mêtiônin.

(2) Với 3 loại nuclêôtit U, G và X có thể tạo ra tối đa 27 loại mã bộ ba khác nhau.

(3) Có 4 loại ARN vận chuyển axit amin kết thúc.

(4) Số axit amin trong chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh bằng số lượt tARN.

(5) Khi một ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã dừng lại, mARN phân giải và giải phóng các nuclêôtit vào môi trường nội bào.

A. 4.                                 B. 3.                                 C. 1.                                 D. 2.

Câu 95: Có bao nhiêu phát biểu không đúng về diễn thế sinh thái?

(1) Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,... hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do hoạt động khai thác tài nguyên của con người.

(2) Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(3) Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống và thường dẫn đến một quần xã ổn định.

(4) Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

(5) Nghiên cứu diễn thế giúp chúng ta có thể khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường.

A. 3.                                 B. 2.                                 C. 1.                                 D. 4.

doc 5 trang Lệ Chi 23/12/2023 380
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 212) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 212) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 môn Sinh học Năm 2018 (Mã đề 212) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
 (Đề thi có 05 trang)
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi: 212
Họ và tên thí sinh:............................................... SBD:.................
Câu 81: Một gen lặn có hại có thể biến mất hoàn toàn khỏi quần thể bởi
A. di – nhập gen.	B. chọn lọc tự nhiên.
C. các yếu tố ngẫu nhiên.	D. đột biến ngược.
Câu 82: Nội dung nào sau đây phù hợp với tính thoái hóa của mã di truyền?
A. Nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin.
B. Tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.
C. Một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.
D. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba, không gối lên nhau.
Câu 83: Trong kĩ thuật lai tế bào sinh dưỡng, các tế bào trần là các tế bào
A. đã được xử lí làm tan màng sinh chất.	B. đã được xử lí làm tan thành tế bào.
C. khác loà... mẹ.	B. con giống mẹ do hiện tượng trinh sinh.
C. con lai mang tất cả các tính trạng của mẹ.	D. con lai mang tính trạng của mẹ.
Câu 90: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm giảm số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?
A. Chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.	B. Đảo đoạn.
C. Lặp đoạn.	D. Mất đoạn.
Câu 91: Sự đóng chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?
A. Khi cây ở ngoài sáng.	B. Khi cây ở ngoài sáng và thiếu nước.
C. Khi cây ở trong tối.	D. Khi lượng axit abxixic (AAB) giảm đi.
Câu 92: Trường hợp nào các cá thể trong quần thể phân bố ngẫu nhiên?
A. Điều kiện sống phân bố không đồng đều, các cá thể hỗ trợ nhau chống lại các điều kiện bất lợi của môi trường.
B. Điều kiện sống phân bố không đồng đều, các cá thể cạnh tranh gay gắt.
C. Điều kiện sống phân bố đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
D.  Điều kiện sống phân bố đồng đều, các cá thể không có sự cạnh tranh gay gắt.
Câu 93: Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ lá sách diễn ra như thế nào?
A. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.
B. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ.
C. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại.
D. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.
Câu 94: Có bao nhiêu nhận định sau đây không đúng khi nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân sơ?
(1) Côđon mở đầu trên mARN mã hóa cho axit amin foocmin mêtiônin.
(2) Với 3 loại nuclêôtit U, G và X có thể tạo ra tối đa 27 loại mã bộ ba khác nhau.
(3) Có 4 loại ARN vận chuyển axit amin kết thúc.
(4) Số axit amin trong chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh bằng số lượt tARN.
(5) Khi một ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã dừng lại, mARN phân giải và giải phóng các nuclêôtit vào môi trường nội bào.
A. 4.	B. 3.	C. 1.	D. 2.
Câu 95: Có bao nhiêu phát biểu không đúng về diễn thế sinh thái?
(1) Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu,... hoặc do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài t...hư sau:
(1) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.
(2) Làm phát sinh các biến dị di truyền của quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa.
(3) Hình thành các quần thể có nhiều cá thể mang các kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường.
(4) Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiển gen của quần thể.
(5) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm.
Các thông tin nói về vai trò của chọn lọc tự nhiên gồm:
A. (2), (4).	B. (1), (4).	C. (2), (5).	D. (1), (3).
Câu 102: Sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ứng của mỗi người. Biết rằng sự di truyền bệnh trên độc lập với di truyền các nhóm máu, quá trình giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra. 
Xác suất để cặp vợ chồng (7) và (8) ở thế hệ (III) sinh con trai có nhóm máu A và không bị bệnh trên là
A. 5/36.	B. 3/24	C. 3/48	D. 5/72.
Câu 103: Ở một quần thể hươu, do tác động của một cơn lũ quét làm cho đa số cá thể khỏe mạnh bị chết. Số ít cá thể còn lại có sức khỏe kém hơn sống sót, tồn tại và phát triển thành một quần thể mới có thành phần kiểu gen và tần số alen khác hẳn so với quần thể gốc. Đây là ví dụ về tác động của
A. di – nhập gen.	B. các yếu tố ngẫu nhiên.
C. đột biến.	D. chọn lọc tự nhiên.
Câu 104: Chiều cao cây được di truyền theo kiểu tương tác tích lũy, mỗi gen có 2 alen và các gen phân ly độc lập với nhau. Ở một loài cây, chiều cao cây dao động từ 6 đến 36 cm. Người ta tiến hành lai cây cao 6 cm với cây cao 36 cm cho đời con đều cao 21 cm. Ở F2, người ta đo chiều cao của tất cả các cây và kết quả cho thấy 1/64 số cây có chiều cao 6 cm. Cho các nhận định về sự di truyền tính trạng chiều cao cây:
(1) Có 4 cặp gen quy định chiều cao cây. 
(2) F2 có 7 loại kiểu hình khác nhau. 
(3) Có thể có 7 loại kiểu gen cho chiều cao 21 cm. 
(4) Ở F2, tỉ lệ cây cao 11 cm bằ

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_mon_sinh_hoc_nam_2018_ma_de_212_tru.doc
  • docxĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 2-2018 HHT.docx