Đề cương ôn THPTQG môn Toán - Chủ đề: Khối đa diện, thể tích khối đa diện (Mức 1) - Năm học 2019- 2020

Câu 18. Cho khối lăng trụ đứng tam giác có đáy là một tam giác vuông cân tại , , góc giữa và mặt phẳng bằng . Thể tích khối lăng trụ
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 19. Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh . Biết . Thể tích của khối chóp là:
A. .
B. .
C. .
D. .

pdf 14 trang Lệ Chi 25/12/2023 420
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn THPTQG môn Toán - Chủ đề: Khối đa diện, thể tích khối đa diện (Mức 1) - Năm học 2019- 2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề cương ôn THPTQG môn Toán - Chủ đề: Khối đa diện, thể tích khối đa diện (Mức 1) - Năm học 2019- 2020

Đề cương ôn THPTQG môn Toán - Chủ đề: Khối đa diện, thể tích khối đa diện (Mức 1) - Năm học 2019- 2020
TRƯỜNG THPT HA HUY TẬP ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG MÔN TOÁN 
CHỦ ĐỀ KHỐI ĐA DIỆN – THỂ 
TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 
NĂM HỌC 2019 - 2020 
MỨC ĐỘ 1. 
Câu 1. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ? 
A. 3. B. 2. C. 4. D. 6. 
Câu 2. Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng 3 . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng 
A. 
9 3
4
. B. 
27 3
4
. C. 
27 3
2
. D. 
9 3
2
. 
Câu 3. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 
A. 2. B. 6 . C. 8 . D. 4 . 
Câu 4. Vật thể nào dưới đây không phải là khối đa diện? 
A. B. C. D. 
Câu 5. Cho .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Biết SA ABCD và 3SC a . Tính 
thể tích của khối chóp .S ABCD . 
A. 
33
2
a
V . B. 
3
3
a
V . C. 
3 2
3
a
V . D. 
3 3
3
a
V . 
Câu 6. Thể tích của khối tứ diện đều có cạnh bằng 3. 
A. 2 . B. 2 2 . C. 
4 2
9
. D. 
9 2
4
. 
Câu 7. Cho khối lăng trụ .ABC A B C có thể tích bằng V . Tính thể tích khối đa diện ABCB C . 
A. 
3
4
V
. B. 
2
3
V
. C. 
2
V
...
3
a
. D. 
24 3
3
a
. 
Câu 19. Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Biết SA ABCD và 3SA a 
. Thể tích của khối chóp .S ABCD là: 
A. 3 3a . B. 
3 3
12
a
. C. 
3 3
3
a
. D. 
3
4
a
. 
Câu 20. Cho khối lăng trụ .ABC A B C có thể tích là V , thể tích của khối chóp .C ABC là: 
A. 2V . B. 
1
2
V . C. 
1
3
V . D. 
1
6
V . 
Câu 21. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h là: 
A. V Bh . B. 
1
3
V Bh . C. 
1
2
V Bh . D. 
4
3
V Bh . 
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG MÔN TOÁN - NĂM HỌC 2019 - 2020
2
Câu 22. Cho khối chóp .S ABC , trên ba cạnh SA , SB , SC lần lượt lấy ba điểm A , B , C sao cho 
1
2
SA SA , 
1
3
SB SB , 
1
4
SC SC . Gọi V và V lần lượt là thể tích của các khối chóp .S ABC 
và .S A B C . Khi đó tỉ số 
V
V
 là: 
A. 12 . B. 
1
12
. C. 24 . D. 
1
24
. 
Câu 23. Cho khối lăng trụ đứng tam giác .ABC A B C có đáy là một tam giác vuông cân tại A , 
2AC AB a , góc giữa AC và mặt phẳng ABC bằng 30 . Thể tích khối lăng trụ 
.ABC A B C là 
A. 
4 3
3
a
. B. 
34 3
3
a
. C. 
32 3
3
a
. D. 
24 3
3
a
. 
Câu 24. Cho hình chóp tứ giác .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc 
với mặt phẳng đáy và 2SA a . Thể tích V của khối chóp là 
A. 
32
6
a
V . B. 
32
4
a
V . C. 32V a . D. 
32
3
a
V . 
Câu 25. Tính thể tích V của khối lập phương .ABCD A B C D biết 3AC a . 
A. 3V a . B. 
3
4
a
V . C. 
33 6
4
a
V . D. 33 3V a . 
Câu 26. Khối đa diện đều loại 4; 3 có bao nhiêu mặt? 
A. 4 . B. 7 . C. 8 . D. 6 . 
Câu 27. Vật thể nào trong các vật thể sau không phải khối đa diện? 
A. B. 
C. D. 
Câu 28. Hai đa giác bất kì không có điểm chung, hoặc có 1 điểm chung hoặc có chung 1 cạnh. 
Câu 29. ~2Mỗi cạnh của đa giác là cạnh chung của đúng 2 đa giác. 
Khối đa diện trong hình C vi phạm điều kiện thứ 2 : có 1 cạnh là cạnh chung của 4 đa giác. 
Câu 30. ~2Tính độ dài cạnh bên  của khối lăng trụ đứng có thể tích V và diện t...một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh. 
B. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn luôn bằng nhau. 
C. Tồn tại hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau. 
D. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau. 
Câu 40. Cho khối lăng trụ đứng . ABC A B C có BB a , đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và 
 AB a . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho. 
A. 
3
2
a
V . B. 
3
6
a
V . C. 
3
3
a
V . D. 3 V a . 
Câu 41. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng 2a . Tính thể tích V của khối chóp 
đã cho. 
A. 
32
6
a
V . B. 
311
12
a
V . C. 
314
2
a
V . D. 
314
.
6
a
V 
Câu 42. Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình chữ nhật với , 2 ,AB a AD a SA vuông góc với mặt 
đáy và 3.SA a Thể tích khối chóp .S ABCD bằng. 
A. 3 3a . B. 
3 3
3
a
. C. 32 3a . D. 
32 3
3
a
. 
Câu 43. Biết rằng đồ thị của hàm số 
3 2018
3
a x a
y
x b
 nhận trục hoành làm tiệm cận ngang và trục 
tung là tiệm cận đứng. Khi đó giá trị của a b là 
A. 3 . B. 3 . C. 0 . D. 6 . 
Câu 44. Một hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 
A. 3 . B. 4 . C. 5 . D. 6 . 
Câu 45. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
A. Khối chóp tứ giác đều là khối đa diện đều loại 3;3 . 
B. Khối bát diện đều không phải là khối đa diện lồi. 
C. Lắp ghép hai khối hộp luôn được một khối đa diện lồi. 
D. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh bằng số mặt. 
Câu 46. Cho lăng trụ đứng .ABC A B C có đáy ABC là tam giác vuông tại A ; 2BC a ; 30ABC  . 
Biết cạnh bên của lăng trụ bằng 2 3a . Thể tích khối lăng trụ là: 
A. 
3
3
a
. B. 36a . C. 33a . D. 32 3a . 
Câu 47. Tính thể tích của một khối lăng trụ biết khối lăng trụ đó có đường cao bằng 3a , diện tích mặt 
đáy bằng 24a . 
A. 212a . B. 34a . C. 312a . D. 24a . 
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPTQG MÔN TOÁN - NĂM HỌC 2019 - 2020
5
Câu 48. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số 
2 1
1
x
y
x
 là đúng? 
A. Hàm số nghịch biến trên . 
B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ;

File đính kèm:

  • pdfde_cuong_on_thptqg_mon_toan_chu_de_khoi_da_dien_the_tich_kho.pdf