Kế hoạch bài dạy Khoa học Lớp 4 - Tiết 27, 28

Khoa học (27):    MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC 

I. Mục tiêuSau bài học, học sinh biết xử lý thông tin để:

  • Kể được một số cách làm sạch nước và tác hại của từng cách
  • Nêu được tác dụng của từng giai đoạn trong cách lọc nước đơn giản và sản xuất nước sạch của nhà máy nước

            II.Chuẩn bị:

  • Hình trang 56, 57/SGK.
  • Phiếu học tập
  • Mô hình dụng cụ lọc nước đơn giản

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

doc 5 trang Bảo Giang 01/04/2023 2660
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Khoa học Lớp 4 - Tiết 27, 28", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Khoa học Lớp 4 - Tiết 27, 28

Kế hoạch bài dạy Khoa học Lớp 4 - Tiết 27, 28
Khoa học (27): MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC 
I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết xử lý thông tin để:
Kể được một số cách làm sạch nước và tác hại của từng cách
Nêu được tác dụng của từng giai đoạn trong cách lọc nước đơn giản và sản xuất nước sạch của nhà máy nước
	II.Chuẩn bị:
Hình trang 56, 57/SGK.
Phiếu học tập
Mô hình dụng cụ lọc nước đơn giản
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Kiểm tra bài cũ
+ Vì sao nguồn nước bị nhiễm bẩn?
+ Em hãy nêu nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ở địa phương em?
+ Và điều gì sẽ xảy ra cho sức khoẻ của gia đình em và người sống chung quanh địa phương em khi nguồn nước ở nơi ấy bị ô nhiễm?
- Giáo viên nhận xét, ghi điểm
II Bài mới
- Giới thiệu bài: Các em đã được biết điều gì sẽ xảy ra cho sức khoẻ của con người khi nguồn nước bị ô nhiễm ở bài học trước. Làm sao để hạn chế được bệnh tật, đảm bảo được sức khoẻ cho con người vì nguồn nước bị bẩn. Để rõ được những thắc mắc ở những ý trên, các em sẽ...vệ nguồn nước” SGK/ 58
- 3 em trả lời
- Học lắng nghe
- Học sinh phát biểu
- Học sinh lắng nghe
- Học sinh trả lời
- Học sinh thảo luận theo nhóm
- Đại diện mang sản phẩm và trình bày
- Nhóm khác bổ sung, nhận xét
- Học sinh nghe
- Học sinh thảo luận ghi vào phiếu học tập
- Cử đại diện trình bày
- Nhóm khác nhận xét
- Học sinh lắng nghe
- Học sinh trả lời
Ti
 Khoa hoüc ( 28) : BAÍO VÃÛ NGUÄÖN NÆÅÏC 
I. Muûc tiãu: Sau baìi hoüc, hoüc sinh biãút:
Nãu nhæîng viãûc nãn vaì khäng nãn laìm âãø baío vãû nguäön næåïc
Cam kãút thæûc hiãûn baío vãû nguäön næåïc
Veî tranh cäø âäüng tuyãn truyãön baío vãû nguäön næåïc
	II.Chuáøn bë:
Hçnh trang 58, 59/SGK.
Giáúy A0, buït maìu
III. Caïc hoaût âäüng daûy- hoüc chuí yãúu:
Tg
Hoaût âäüng cuía tháöy
Hoaût âäüng cuía troì
IBaìi cuî:
+ Em haîy kãø tãn mäüt säú caïch laìm saûch næåïc maì em biãút?
+ Næåïc âæåüc laìm saûch bàòng caïch âoï em âaî uäúng âæåüc chæa? Taûi sao?
Váûy muäún uäúng âæåüc næåïc væìa loüc trãn chuïng ta cáön phaíi laìm gç? Taûi sao?
- Giaïo viãn nháûn xeït, ghi âiãøm
II.Baìi måïi 
1.Giåïi thiãûu baìi: ÅÍ 3 baìi hoüc træåïc, caïc em âaî âæåüc biãút næåïc ráút cáön cho sæû säúng, nháút laì nguäön næåïc saûch. Laìm sao âãø baío vãû nguäön næåïc cho saûch trong sinh hoaût, cä seî cuìng caïc em tçm hiãøu kyî caïch baío bãû nguäön næåïc qua baìi hoüc häm nay
- Giaïo viãn ghi âãö baìi
2. Baìi måiï
Hoaût âäüng 1: Tçm hiãøu nhæîng biãûn phaïp baío vãû nguäön næåïc
Muûc tiãu:
- Hoüc sinh nãu âæåüc nhæîng viãûc nãn vaì khäng nãn laìm âãø baío vãû nguäön næåïc
* Bæåïc 1: Laìm viãûc theo càûp
- Hoüc sinh quan saït SGK/ 58
- 2 em nhçn hçnh veî nãu våïi nhau nhæîng viãûc nãn vaì khäng nãn laìm, ....
* Bæåïc 2: Laìm viãûc caí låïp
- Goüi hoüc sinh lãn trçnh baìy kãút quaí theo nhoïm 2
+ Hçnh 1: Âuûc äúng næåïc seî laìm caïc cháút báøn tháúm vaìo nguäön næåïc
+ Hçnh 2: Âäø raïc xuäúng ao seî laìm caïc cháút báøn tháúm vaìo nguäön næåïc, ao seî bë ä nhiãùm, caï seî bë chãút
+ Hçnh 3: Væ...ïm khaïc bäø sung
- Hoüc sinh traí låìi

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_khoa_hoc_lop_4_tiet_27_28.doc