Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Tiếng Trung Khối D - Mã đề thi 815 (Có đáp án)

Câu 1: 你 A 把 B 这件事情发生的经过 C 告诉 D 他。 (应该) 
Câu 2: A 香港 B 是 C 世界 D 著名的购物天堂,而且还是东西方文化交汇融合之地。  (不但) 
Câu 3: 我 A 不愿意 B 说我心里 C 不愿意 D 说的话。 (可) 
Câu 4: 刚才 A 来 B 这儿上网 C 客人是我 D 同事。 (的) 
Câu 5: A 坚持 B 学习几个月,一年两年,三年五年,C 可以 D 学会的。 (总) 
Câu 6: A 接待室 B 找你,她 C 在那里 D 等半天了。 (有一位客人) 
Câu 7: 你 A 不要担心,事情 B 会 C 得到解决的 D。 (早晚) 
Câu 8: 阮校长 A 一年之内 B 参加 C 过 D 国际性专业会议。 (三次) 
Câu 9: 他 A 给我 B 打电话的时候,C 我 D 陪妈妈在医院做检查呢。 (正)

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. 
Câu 10: 星期天是我朋友的好日子,她已经邀请我去喝喜酒了。 
A. 忌日 B. 纪念日 C. 生日 D. 结婚日 
Câu 11: 按照学校的规定,自行车是不能放在教室里的。 
A. 照办 B. 据说 C. 根据 D. 照样 
Câu 12: 保障儿童受教育的权利是我们社会的责任。 
A. 担保 B. 保卫 C. 保存 D. 保证 
Câu 13: 喜讯传来,人们顿时欢呼起来。 
A. 赶快 B. 立刻 C. 按时 D. 有时 
Câu 14: 辣椒本身含有对人体有益的成分。 
A. 不利 B. 有利 C. 便利 D. 顺利 
Câu 15: 说到婚姻大事,我想是不能脱离实际的。 
A. 情况 B. 社会 C. 家庭 D. 现实 
Câu 16: 现在正是下班时间,路上车多,回去时慢点儿。 
A. 小心注意 B. 很费时间 C. 路上堵车 D. 放慢脚步 
Câu 17: 这是一家效益相当好的大公司。 
A. 非常 B. 逐渐 C. 持续 D. 当然 
Câu 18: 我们外语班的同学多半是女生。 
A. 全部 B. 大概 C. 超过半数 D. 很有可能 

pdf 5 trang Bảo Giang 04/04/2023 4441
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Tiếng Trung Khối D - Mã đề thi 815 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_cao_dang_nam_2014_mon_tieng_trung_khoi_d_m.pdf
  • pdfTRUNG_CD_D_CT_14_DA.pdf