Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Địa lí (Có đáp án)

Câu I (2,0 điểm) 
1. Nêu đặc điểm của sông ngòi Việt Nam. 
2. Trình bày đặc điểm nguồn lao động của nước ta. 
Câu II (2,0 điểm) 
Dựa vào trang 4 - 5 và trang 30 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy: 
1. Xác định các tỉnh của nước ta có đường biên giới trên đất liền chung với Trung Quốc. 
2. Kể tên các trung tâm công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 
Câu III (3,0 điểm) 
Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA 
Năm 2005 2007 2010 2012 
Tổng diện tích (nghìn ha) 2 496 2 668 2 809 2 953 
- Cây công nghiệp hằng năm 862 846 798 730 
- Cây công nghiệp lâu năm 1 634 1 822 2 011 2 223 
Giá trị sản xuất (nghìn tỉ đồng) 79 91 105 116 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014)  
1. Vẽ biểu đồ kết hợp (giữa cột chồng và đường) thể hiện diện tích và giá trị sản 
xuất của ngành trồng cây công nghiệp ở nước ta trong giai đoạn 2005 - 2012.  
2. Nhận xét tình hình phát triển của ngành trồng cây công nghiệp từ biểu đồ đã vẽ 
và giải thích.
pdf 1 trang Bảo Giang 03/04/2023 2220
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Địa lí (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Địa lí (Có đáp án)

Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Địa lí (Có đáp án)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 01 trang) 
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 
Môn thi: ĐỊA LÍ 
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
Câu I (2,0 điểm) 
1. Nêu đặc điểm của sông ngòi Việt Nam. 
2. Trình bày đặc điểm nguồn lao động của nước ta. 
Câu II (2,0 điểm) 
Dựa vào trang 4 - 5 và trang 30 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy: 
1. Xác định các tỉnh của nước ta có đường biên giới trên đất liền chung với Trung Quốc. 
2. Kể tên các trung tâm công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 
Câu III (3,0 điểm) 
Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA 
Năm 2005 2007 2010 2012 
Tổng diện tích (nghìn ha) 2 496 2 668 2 809 2 953 
- Cây công nghiệp hằng năm 862 846 798 730 
- Cây công nghiệp lâu năm 1 634 1 822 2 011 2 223 
Giá trị sản xuất (nghìn tỉ đồng) 79 91 105 116 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014) 
1. Vẽ biểu đồ kết hợp (giữa cột 

File đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_nam_2015_mon_dia_li_co_d.pdf
  • pdfDaDiaCt_K15.pdf