Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Tiếng Anh Lớp 6 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

 

I. Chọn 1 từ phát âm khác với từ còn lại rồi khoanh tròn  từ đó (2.0đ)

a. face              b. small       c. grade                 d. late
a. big                b. city           c. morning             d. time
a. stool             b. school     c. floor                  d. afternoon
a. breakfast       b. eat           c. read                  d. teacher

II. Chia động từ trong ngoặc cho đúng  (2,0đ)

1. Nga (go)........................................................to school everyday.

2. What time does she have breakfast? – She (have).............................................breakfast at six.

3. Minh ( live)...................................................in the city

4. I ( play )...............................................................games

III khoanh tròn 1 đáp án đúng nhất ( 2,0đ)

1. We have Geography ..............…Monday.

A. on           B. in            C. at

  2. Lan ……………dinner at half past six.

        A. have          B   has        C. having

  3 …………………….is  the tree? - It’s behind the house.

        A. What        B.  Where              C. How

  4. He.......... television every morning.

         A. watch      B. watchs     C. watches

doc 2 trang Bảo Giang 30/03/2023 3460
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Tiếng Anh Lớp 6 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Tiếng Anh Lớp 6 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Tiếng Anh Lớp 6 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)
PHềNG GD&ĐT LẠC THỦY 
TRƯỜNG THCS AN BèNH
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC Kè I
NĂM HỌC: 2017-2018
MễN TIẾNG ANH 6 (Thời gian làm bài : 45 phỳt)
I. Chọn 1 từ phát âm khác với từ còn lại rồi khoanh tròn từ đó (2.0đ)
a. face	b. small	c. grade	d. late
a. big	b. city	c. morning	 d. time
a. stool	b. school	c. floor	d. afternoon
a. breakfast 	b. eat	c. read	d. teacher
II. Chia động từ trong ngoặc cho đúng (2,0đ)
1. Nga (go)........................................................to school everyday. 
2. What time does she have breakfast? – She (have).............................................breakfast at six. 
3. Minh ( live)...................................................in the city
4. I ( play )...............................................................games
III khoanh tròn 1 đáp án đúng nhất ( 2,0đ)
1. We have Geography ..............Monday.
A. on	B. in	C. at
 2. Lan dinner at half past six.
 A. have 	B has 	C. having
 3 .is the tree? - It’s behind the house.
 A

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_giua_hoc_ki_i_mon_tieng_anh_lop_6_tru.doc