Bài tập môn Lịch sử Lớp 9 - Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Câu 1. Năm 1933 chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở đâu?
 a. Đức, Anh, Pháp.
b. Đức, I-ta-li-a, Mĩ.
c. Đức, Nhật, I-ta-li-a.
d. Đức, Pháp, Mĩ.
 Câu 2. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào thời gian nào? ờ đâu?
 a. Tháng 6/1934: Tại Ma Cao (Trung Quốc).
b. Tháng 7/1935: Tại Mat-xcơ-va (Lien Xô).
c. Tháng 3/1935: Tại Ma Cao (Trung Quốc).
d. Tháng 7/1935: Tại I-an-ta (Liên Xô).
 Câu 3. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII ( 7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới là gì?
 a. Chủ nghĩa thực dân cũ.
c. Chủ nghĩa phát xít.
b. Chủ nghĩa thực dân mới.
d. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
 Câu 4. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII ( 7/1935) đã có những chủ trương gì?
a. Thành lập Đảng Cộng sản ở mỗi nước.
b. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước.
c. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước tư bản.
d. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước thuộc địa.
Câu 5. Trong năm 1936, Mặt trận nhân dân nước nào làm nòng cốt, thắng cử vào Nghị viện, lên cầm quyền và ban hành một số chính sách tiến bộ cho các nước thuộc địa? 
a. Nước Đức.
b. Nước Pháp,
c. Nước Anh.
d. Nước Tây Ban Nha. 
Câu 6. Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng Sản làm nòng cốt, thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền vào năm nào?
a. 1935
b. 1936
c. 1937
d. 1938

doc 4 trang Bảo Giang 29/03/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập môn Lịch sử Lớp 9 - Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài tập môn Lịch sử Lớp 9 - Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Bài tập môn Lịch sử Lớp 9 - Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939
Bài 20: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936- 1939
Câu 1. Năm 1933 chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở đâu?
 a. Đức, Anh, Pháp.
b. Đức, I-ta-li-a, Mĩ.
c. Đức, Nhật, I-ta-li-a.
d. Đức, Pháp, Mĩ.
 Câu 2. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào thời gian nào? ờ đâu?
 a. Tháng 6/1934: Tại Ma Cao (Trung Quốc).
b. Tháng 7/1935: Tại Mat-xcơ-va (Lien Xô).
c. Tháng 3/1935: Tại Ma Cao (Trung Quốc).
d. Tháng 7/1935: Tại I-an-ta (Liên Xô).
 Câu 3. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII ( 7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới là gì?
 a. Chủ nghĩa thực dân cũ.
c. Chủ nghĩa phát xít.
b. Chủ nghĩa thực dân mới.
d. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
 Câu 4. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII ( 7/1935) đã có những chủ trương gì?
a. Thành lập Đảng Cộng sản ở mỗi nước.
b. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước.
c. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước tư bản.
d. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước thuộc địa.
Câu 5. Trong năm 1936, Mặt trận n...ống nhất phản đế Đông Dương.
Câu 13. Hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng trong thời kỳ 1936-1939 có gì khác so với thòi kỳ 1930 -1931?
a. Đấu tranh bí mật.
b. Đấu tranh hợp pháp nửa hợp pháp, công khai nửa công khai.
c. Đấu tranh bất hợp pháp.
d. Đấu tranh công khai.
Câu 14. Khẩu hiệu đấu tranh của thòi kỳ cách mạng 1936-1939 là gì?
 a. “Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập”.
b. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”.
c. “Độc lập dân tộc” “Người cày có ruộng”.
d. “Chống phát xít chong chiến tranh đế quốc chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình”.
 Câu 15. Tháng 8/1936 Đảng chủ trương phát động phong trào gì?
a. Đông Dương đại hội.
b. Phong trào đòi dân sinh dân chủ.
c. Vận động người của Đảng vào Viện dân biểu.
d. Mít tinh diễn thuyết thu thập “dân nguyện”.
 Câu 16. Mít tinh biểu tình đưa “dân nguyện” đó là hình thức đấu tranh của phong trào nào?
a. Đông Dương đại hội.
b. Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới của xứ Đông Dương.
c. a và b đúng
d. a và b sai
 Câu 17. Qua các cuộc mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện”, lực lượng nào tham gia đông đảo và hăng hái nhất?
a. Công nhân và nông dân.
b. Học sinh và thợ thủ công.
c. Trí thức và dân nghèo thành thị.
d. Câu a và c đúng.
 Câu 18. Cuộc đấu tranh công khai, họp pháp trong những năm 1936- 1939 thực sự là một cuộc cách mạng gì? 
a. Một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ.
b Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
c. Một cuộc đấu tranh giai cấp.
d. Một cuộc tổng diễn tập cho giai đoạn cách mạng tiếp theo.
Câu 19. Cuộc mít tinh khổng lồ của 2 vạn rưỡi người diễn ra tại Khu Đấu Xảo (Hà Nội) vào ngày nào? 
a. 1/5/1930.
b. 1/5/1935.
c. 1/5/1938.
d. 1/5/1939.
 Câu 20. Phong trào đấu tranh của giai cấp công-nông và các tầng lớp nhân dân tiêu biểu nhất trong thời kỳ 1936-1939 là gì? 
a. Cuộc vận động Đông Dương đại hội (1936).
b. Phong trào đón rước phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới Đông Dươn

File đính kèm:

  • docbai_tap_mon_lich_su_lop_9_bai_20_cuoc_van_dong_dan_chu_trong.doc