Trắc nghiệm môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Phần: Hóa học - Trường THCS Đại Hưng

Câu 1: Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau do nhờ có loại hạt nào? 
A. Electron B. Prôton 
C. Nơtron D. Tất cả đều sai 
Câu 2: Một nguyên tử Z có số thứ tự 19 trong bảng tuần hoàn . Số electron của nguyên tử đó 
là: 
A. 19 B. 29 
C. 10 D. 14 
Câu 3: Đường của nguyên tử cỡ khoảng bao nhiêu cm? 
A. 10-6 cm B. 10-8cm 
C. 10-10cm D. 10-20cm 
Câu 4: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học? 
A. Từ 2 nguyên tố B. Từ 3 nguyên tố 
C. Từ 4 nguyên tố trở lên D. Từ 1 nguyên tố 
Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng về cấu tạo của hạt nhân trong các phát biểu sau: Hạt nhân 
nguyên tử cấu tạo bởi: 
A. Prôton và electron B. Nơtron và electron 
C. Prôton và nơtron D. Prôton, nơtron và electron 
Câu 6: Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào? 
A. Gam B. Kilôgam 
C. Đơn vị cacbon (đvC) D. Cả 3 đơn vị trên 
Câu 7: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố 
nào sau đây? 
A. Ca B. Na 
C. K D. Fe 
Câu 8: Đốt cháy một chất trong oxi thu được nước và khí cacbonic. Chất đó được cấu tạo bởi 
những nguyên tố nào? 
A. Cácbon B. Hiđro 
C. Cacbon và hiđro D. Cacbon, hiđro và có thể có oxi 
Câu 9:  Khí ozon gồm 3 nguyên tử oxi. Công thức hóa học của ozon là: 
A. 3O B. 3O2 
C. O3 D. 2O3 
Câu 10: Thành phần cấu tạo của hầu hết của các loại nguyên tử gồm: 
A. Prôton và electron B. Nơtron và electron 
C.Prôton và nơtron D. Prôton, nơtron và electron
pdf 2 trang Bảo Giang 28/03/2023 420
Bạn đang xem tài liệu "Trắc nghiệm môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Phần: Hóa học - Trường THCS Đại Hưng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Trắc nghiệm môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Phần: Hóa học - Trường THCS Đại Hưng

Trắc nghiệm môn Khoa học tự nhiên Lớp 7 - Phần: Hóa học - Trường THCS Đại Hưng
TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 7 
Nguyên tử, nguyên tố hóa học 
Chọn phương án đúng nhất: 
Câu 1: Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau do nhờ có loại hạt nào? 
A. Electron B. Prôton 
C. Nơtron D. Tất cả đều sai 
Câu 2: Một nguyên tử Z có số thứ tự 19 trong bảng tuần hoàn . Số electron của nguyên tử đó 
là: 
A. 19 B. 29 
C. 10 D. 14 
Câu 3: Đường của nguyên tử cỡ khoảng bao nhiêu cm? 
A. 10-6 cm B. 10-8cm 
C. 10-10cm D. 10-20cm 
Câu 4: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học? 
A. Từ 2 nguyên tố B. Từ 3 nguyên tố 
C. Từ 4 nguyên tố trở lên D. Từ 1 nguyên tố 
Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng về cấu tạo của hạt nhân trong các phát biểu sau: Hạt nhân 
nguyên tử cấu tạo bởi: 
A. Prôton và electron B. Nơtron và electron 
C. Prôton và nơtron D. Prôton, nơtron và electron 
Câu 6: Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào? 
A. Gam B. Kilôgam 
C. Đơn vị cacbon (đvC) D. Cả 3 đơn vị trên 
Câu 7: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5... có số proton bằng số electron và bằng 6 
Câu 17: Nếu tổng số hạt proton, notron và electron trong môt nguyên tử là 28 và số hạt không 
mang điện chiếm xấp xỉ 35% thì số electron của nguyên tử là: 
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 
Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Các chất đều được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa điện gọi là nguyên tử 
B. Nguyên tử được tạo bởi những hạt nhỏ hơn và không mang điện là proton, ntoron và 
electron 
C. Các hạt proton, notron và electron có cùng khối lượng 
D. Các nguyên tử cùng loại đều có cùng số proton và số notron trong hạt nhân 
Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Nhân nguyên tử được cấu tạo bởi hạt proton và notron có khối lượng xấp sỉ bằng nhau 
B. Hạt electron có khối lượng rất nhỏ so với hạt proton và notron nên khối lượng nguyên tử 
bằng khối lượng hạt nhân 
C. Lớp vỏ nguyên tử mang điện tích âm và hạt nhân mang điện tích dương nên nguyên tử luôn 
trung hòa điện 
D. Nguyên tử liên kết được với nhau là nhờ các hạt notron 
Câu 20: Một học sinh nêu lên phát biểu sau: 
"Nguyên tử là hạt ...(1)... Nguyên tử được cấu tạo gồm ...(2)... các nguyên tử liên kết được với 
nhau là nhờ các ...(3)... ở lớp ngoài cùng" 
Dãy từ (cụm từ) nào sau đây để điền vào các chỗ trống trên là phù hợp nhất: 
A. Vô cùng nhỏ, trung hòa điện; hạt nhân và lớp vỏ; electron 
B. Hình tròn; proton và notron; proton 
C. Vô cùng nhỏ, trung hòa điện; electron; notron 
D. Mang điện dương; hạt nhân và lớp vỏ; electron 

File đính kèm:

  • pdftrac_nghiem_mon_khoa_hoc_tu_nhien_lop_7_phan_hoa_hoc_truong.pdf