Tài liệu dạy học Từ bài 29 đến bài 31 môn Lịch sử Lớp 10

BÀI 29:  CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG ANH

1. Cách mạng Hà Lan(Giảm tải)- Học sinh tự đọc SGK

2. Cách mạnh tư sản Anh

a. Tình hình nước Anh trước cách mạng

Kinh tế: Đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu.

( Công trường thủ công: Len da)

Xã hội:- Quý tộc mới(Kinh doanh theo TBCN)

 - Tư sản(Tư sản, quý tộc mới) giàu lên nhanh chóng

- Nông dân

Tư sản, Quý tộc mới  >< Chế độ PK

Nông dân

Chính trị: Chế độ phong kiến kìm hãm sự lực lượng sản xuất TBCN

→Cách mạng bùng nổ, lật đổ chế độ PK, tạo ĐK cho CNTB phát triển.

b. Diễn biến của cách mạng (theo dõi niên biểu nắm sự kiện chính)

- 1642 - 1648: nội chiến ác liệt (Vua - Quốc hội) ưu thế thuộc về Vua

+ 8-1642, Vua Sác lơ I, tuyên chiến với Quốc hội chiến tranh bùng nổ

+ Năm 1449: xử tử vua, nước cộng hòa ra đời, cách mạng đạt đến đỉnh cao.

- 1649-1689

+ 1653: Nền độc tài được thiết lập (đây là một bước tụt lùi)

+ Năm 1688: Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập, tồn tại đến nay.

docx 4 trang Lệ Chi 20/12/2023 840
Bạn đang xem tài liệu "Tài liệu dạy học Từ bài 29 đến bài 31 môn Lịch sử Lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tài liệu dạy học Từ bài 29 đến bài 31 môn Lịch sử Lớp 10

Tài liệu dạy học Từ bài 29 đến bài 31 môn Lịch sử Lớp 10
BÀI 29: CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG ANH
1. Cách mạng Hà Lan(Giảm tải)- Học sinh tự đọc SGK
2. Cách mạnh tư sản Anh
a. Tình hình nước Anh trước cách mạng
Kinh tế: Đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu.
( Công trường thủ công: Len da)
Xã hội:- Quý tộc mới(Kinh doanh theo TBCN)
 - Tư sản(Tư sản, quý tộc mới) giàu lên nhanh chóng
- Nông dân
Tư sản, Quý tộc mới >< Chế độ PK
Nông dân
Chính trị: Chế độ phong kiến kìm hãm sự lực lượng sản xuất TBCN
→Cách mạng bùng nổ, lật đổ chế độ PK, tạo ĐK cho CNTB phát triển.
b. Diễn biến của cách mạng (theo dõi niên biểu nắm sự kiện chính)
- 1642 - 1648: nội chiến ác liệt (Vua - Quốc hội) ưu thế thuộc về Vua
+ 8-1642, Vua Sác lơ I, tuyên chiến với Quốc hội chiến tranh bùng nổ
+ Năm 1449: xử tử vua, nước cộng hòa ra đời, cách mạng đạt đến đỉnh cao.
- 1649-1689
+ 1653: Nền độc tài được thiết lập (đây là một bước tụt lùi)
+ Năm 1688: Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập...Xã hội
- Chính trị:
- Xã hội chia thành 3 đẳng cấp
+ Tăng lữ: nắm đặc quyền
+ Quí tộc: kinh tế, chính trị, giáo hội.
+ Đẳng cấp thứ ba: Gồm TS, Nông dân, bình dân(Quốc hội). Họ làm ra của cải, phải đóng mọi thứ thuế, không được hưởng quyền lợi chính trị.
"Mâu thuẫn xã hội gay gắt.
2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
Thời gian: Đầu thế kỷ XVIII
* Đại biểu: Môngtexkio, Vôn-te, Rút-xô
*Nội dung: Những tư tưởng tiến bộ phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển.
* Ý nghĩa: dọn đường cho cách mạng bùng nổ, định hướng cho một xã hội mới tương lai.
TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG
1.Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
- Ngày 5 - 5 - 1789 Hội nghị ba đẳng cấp do nhà vua triệu tập bị đẳng cấp thứ 3 phản đối.
- Ngày 14 - 7 - 1789, quần chúng phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cách mạng Pháp.
- Quần chúng nhân dân nổi dậy khắp nơi (cả thành thị và nông thôn), chính quyền của tư sản tài chính được thiết lập (Quốc hội lập hiến).
+ Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.
+ Ban hành chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển.
+ Tháng 9 - 1791 thông qua hiến pháp, xác lập nền chuyên chính tư sản (quân chủ lập hiến).
- Vua Pháp tìm cách chống phá cách mạng, khôi phục lại chế độ phong kiến (xúi giục phản động trong nước, liên kết với phong kiến bên ngoài).
- Tháng 4 - 1792 Chiến trang giữa Pháp với liên minh phong kiến Áo - Phổ.
- Ngày 11 - 7 - 1792 Quốc hội tuyên bố Tổ quốc lâm nguy, quần chúng đã nhất loạt tự vũ trang bảo vệ đất nước.
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập
- Ngày 10 - 8 - 1792 quần chúng Pa-ri nổi dậy, lập chính quyền công xã cách mạng (phái Girôngđanh); bắt vua và hoàng hậu.
- Ngày 21 - 9 Quốc hội tuyên bố lập nền Cộng hòa thứ nhất, xử tử nhà vua.
3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng
Ngày 31 - 5 - 1793 quần chúng Pa-ri nổi dậy, lật đổ phái Gi-rông-đanh, giành chính quyền về tay phái Gia-cô-banh (Ngày 2 - 6).
- Trước những khó khăn, thử thác

File đính kèm:

  • docxtai_lieu_day_hoc_tu_bai_29_den_bai_31_mon_lich_su_lop_10.docx