Bài giảng Lịch sử Lớp 10 - Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

BÀI 30  CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KỲ (USA)

1.Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và nguyên nhân cuộc chiến tranh

2. Diễn biến cuộc chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập  Hoa Kỳ

3. Kết quả, tính chất và  ý nghĩa của cuộc chiến tranh

 

ppt 20 trang Lệ Chi 20/12/2023 1080
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 10 - Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Lịch sử Lớp 10 - Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Bài giảng Lịch sử Lớp 10 - Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
1 
Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh 
ở Bắc Mỹ 
Baøi 30 CHIEÁN TRANH GIAØNH ÑOÄC LAÄP CUÛA CAÙC THUOÄC ÑÒA ANH ÔÛ BAÉC MYÕ 
2 
BÀI 30 CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KỲ(USA) 
Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và nguyên nhân cuộc chiến tranh 
2. Diễn biến cuộc chiến tranh (1775-1783) và việc thành lập Hoa Kỳ 
3. Kết quả, tính chất và ý nghĩa của cuộc chiến tranh 
3 
13 thuộc địa anh ở Bắc Mỹ 
13 British colonies on the East Coast North America 
LU DI A NA 
CA NA ĐA 
S. Ô-hai-ô 
S. Mit-si-xi-pi 
PHLO RI ĐA 
VỊNH MÊ HI CÔ 
 ĐẠI 
 TÂY 
DƯƠNG 
MASACHUSETTS 
NEW YORK 
NEW HARMPSHIRE 
HAR BOR BOSTON 
 CON-NẾCH-TI-CỚT 
 PENNSYLVANIA 
NEW JERSEY 
 ĐƠ-LA-OA 
 MẢYLAND 
VIRGINIA 
 NORTH CAROLINA 
 SOUTH CAROLINA 
GEORGIA 
4 
1. Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mỹ và 
nguyên nhân cuộc chiến tranh 
Đến nửa đầu XVIII, Người Anh thiết lập 
13 thuộc địa ở Bắc...à luật sư tại Tòa án bang Virginia. 
 6.1776 được chỉ định soạn thảo bản Tuyên ngôn 
 Độc lập. Sau đó là thành viên viện dân biểu, rồi 
 Thống đốc bang Virginia. 
1785 -1789 Công sứ tại Pháp 
1790 -1793 Bộ trưởng ngoại giao 
1797 - 1801 Phó Tổng thống Mỹ 
1801 - 1809 Jefferson là Tổng thống thứ ba của 
 nước Mỹ trong 2nhiệm kỳ liền. 
 ************* 
“ Lẽ ra theo bản tính tự nhiên tôi sẽ theo đuổi 
khoa học, dâng hiến cho khoa học lòng say 
mê cao độ của mình, song những hành động 
tàn bạo ở cái thời mà tôi sống đã buộc tôi cần 
phải làm gì đó để chống lại chúng và khiến 
tôi phải tự mình lao vào đại dương đầy khổ 
ải của những đam mê chính trị ” 
 ( Thomas Jefferson ) 
16 
2. Diễn biến cuộc chiến tranh 
4-1775, chiến tranh bùng nổ 
 4-7-1776, thông qua tuyên ngôn độc lập, thành lập 1 quốc gia độc lập-Hợp chúng quốc Mĩ(USA) 
17 
3. Kết quả, tính chất và ý nghĩa của cuộc chiến tranh 
- 1783 Anh kí Hiệp ước VecXai Công nhận 
Nền độc lập 13 thuộc địa→ chiến Tranh 
kết thúc 
 Hợp Chúng Quốc Mỹ (USA)ra đời . 
- 1787 Hiến pháp Mỹ được ban hành, quy định nước Mỹ là nước cộng hòa liên bang, đứng đầu là tổng thống nắm quyền hành pháp, quốc hội nắm quyền lập pháp 
18 
Ý nghĩa : 
 CTGĐL của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ: Là 1 cuộc cách mạng TS, thực hiện 2 nhiệm vụ cùng 1 lúc: 
 - Lật đổ ách thống trị của thực dân 
 - Mở đường cho CNTB phát triển 
Tính chất 
C/m không triệt để: g/c TS, chủ nô được hưởng quyền lợi, nhân dân lao động không được hưởng gì. 
19 
So sánh Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo mẫu sau: 
Nội dung 
so sánh 
CÁCH MẠNG 
TƯ SẢN ANH 
Nhiệm vụ 
Mục tiêu 
CHIẾN TRANH GIÀNH 
ĐỘC LẬP Ở BẮC MĨ 
Giai cấp 
lãnh đạo 
Hình thức 
Tính chất 
Động lực 
cách mạng 
- Lật đổ chế độ QCCC, -> mở đường cho CNTB phát triển. 
- Lật đổ ách thống trị của TD Anh -> giành độc lập dân tộc -> mở đường cho CNTB phát triển. 
- Quần chúng nhân dân. 
- Quần chúng

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_10_bai_30_chien_tranh_gianh_doc_lap_cu.ppt