Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Tiếng Trung Khối D - Mã đề thi 359 (Có đáp án)

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. 
Câu 1: Phiên âm đúng của từ 效率 là: ______. 
A. xiǎolǜ B. xiāolǜ C. xiáolǜ D. xiàolǜ 
Câu 2: Phiên âm đúng của từ 班长 là: ______ānzhǎng. 
A. p B. d C. f D. b 
Câu 3: Phiên âm đúng của từ 年纪 là: n______jì. 
A. áng B. ián C. iáng D. án 
Câu 4: Phiên âm đúng của từ 保持 là: bǎo______í. 
A. ch B. z C. c D. zh 
Câu 5: Phiên âm đúng của từ 手工 là: ______. 
A. shǒugòng B. shòugòng C. shǒugōng D. shòugōng 
Câu 6: Phiên âm đúng của từ 温暖 là: wēnn______. 
A. uǎn B. iǎo C. ǎng D. ěi

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. 
Câu 7: 我只知道他会说______语,其实他还会说日语。 
A. 映 B. 英 C. 央 D. 吏 
Câu 8: 电子计算机的问世______本改变了人们的生活方式。 
A. 根 B. 很 C. 恨 D. 跟 
Câu 9: 这篇文章写得很通俗,______易看。 
A. 蓉 B. 容 C. 榕 D. 谷 
Câu 10: 水灾后我们灾区人民得到了全国同______的帮助,我特此向大家表示衷心的感谢。 
A. 胞 B. 包 C. 抱 D. 炮 
Câu 11: 鲁迅是中国现代史上最______大的文学家之一。 
A. 韦 B. 违 C. 围 D. 伟 

pdf 5 trang Bảo Giang 04/04/2023 1140
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2014 môn Tiếng Trung Khối D - Mã đề thi 359 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_cao_dang_nam_2014_mon_tieng_trung_khoi_d_m.pdf
  • pdfTRUNG_CD_D_CT_14_DA.pdf