Đề ôn tập môn Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 7: Pollution

I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. If I were you, I _____________ for a new car to buy.

A. would look                B. will look           C. look                 D. looking

2. If Jenny _____________ ill, she would go out with us.

A. isn't                           B. aren't                C. wasn't              D. not been

3. If there _____________ fewer cars on the road, there would be less accident.

A. is                               B. were                 C. are                    D. be

4. If people really cared about environment, they _____________ waste into rivers.

A. didn't dump               B. don't dump       C. shan't dump      D. wouldn't dump

5. You _____________ so tired if you went to bed earlier.

A. won't be                     B shan't be            C. couldn't be        D. wouldn't be

6. If you really _____________ me, you would buy me a diamond ring.

A. loved                         B. love                  C. loves                D. loving

7. If I knew where she lived, I _____________ and see her.

A. will go                       B. would go          C. should go          D. went

8. If I _____________ taller, I would buy this dress.

A. am                             B. are                    C. were                 D. being

9. Filters do not remove all _____________ from water.  

A. contaminate               B. contaminants    C. contaminating   D. contamination

10.  _____________ is found under the ground in soil, rocks, etc.

A. sea water                   B. salt water          C. groundwater     D. hot water

11. If I won a lottery, I _____________ a lot on charity.

A. spend                         B. spent                C. will spend        D. would spend

12. If the supermarket is open, I _____________ some food there.

A. will buy                     B. would buy        C. bought             D. has bought

docx 9 trang Bảo Giang 29/03/2023 3940
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập môn Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 7: Pollution", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề ôn tập môn Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 7: Pollution

Đề ôn tập môn Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 7: Pollution
UNIT 7: POLLUTION
A. TỪ VỰNG:
1. affect (v) /əˈfekt/: làm ảnh hưởng
2. algea (n) /ˈældʒiː/: tảo
3. aquatic (adj) /əˈkwætɪk/: dưới nước
4. billboard (n) /ˈbɪlbɔːd/: biển quảng cáo ngoài trời
5. blood pressure (n) /blʌd ˈpreʃə/: huyết áp
6. cause (n,v) /kɔːz/: nguyên nhân, gây ra
7. cholera (n) /ˈkɒlərə/: bệnh tả
8. come up with (v) /kʌm ʌp wɪð/: nghĩ ra
9. contaminate (v) /kənˈtæmɪneɪt/: làm bẩn
10. contaminant (n) /kənˈtæmɪnənt/: chất gây bẩn
11. dump (v) /dʌmp/: vứt, bỏ
12. earplug (n) /ˈɪəplʌɡ/: cái nút tai
13. effect (n) /ɪˈfekt/: kết quả
14. fine (v) /faɪn/: phạt tiền
15. float (v) /f əʊt/: nổi
16. groundwater (n) /ˈɡraʊndwɔːtə/: nước ngầm
17. hearing loss (n) /ˈhɪərɪŋ lɒs/: mất thính lực
18. illustrate (v) /ˈɪləstreɪt/: minh họa
19. litter (n, v) /ˈlɪtə/: rác vụn (mẩu giấy, vỏ lon), vứt rác
20. measure (v) /ˈmeʒə/: đo
21. non-point source pollution (n) /nɒn-pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn/: ô nhiễm không nguồn (nguồn phân tán)
22. permanent (adj) /ˈpɜːmənənt/: vĩnh viễn...Sue cuts the onions for the salad, Caroline will peel the mushrooms.
3. Jane will hoover the sitting room if Aaron and Tim move the furniture.
4. If Bob tidies up the kitchen, Anita will clean the toilet.
5. Elaine will buy the drinks if somebody helps her carry the bottles.
II. CONDITIONAL SENTENCES - TYPE 2 (CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2)
Câu điều kiện loại II là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.
1. Cấu trúc:
If + S + V (QKĐ), S + would/ could (not) + V.
2. Cách dùng:
Câu điều kiện loại 2 Chỉ sự việc không thể hoặc khó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Ví dụ:
            If I were you, I would go abroad.
            (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi nước ngoài)
Diễn tả hành động “không có thật” ở “hiện tại” hoặc “tương lai”
Ví dụ:
            It isn't cold now so I switch on the fans
       => If it were cold now, we wouldn't switch on the fans.
            (Nếu trời lạnh, chúng tôi sẽ không bật quạt)
       => Hiện tại trời không lạnh nên chúng tôi bật quạt hoặc nếu tương lai xảy ra thì cũng vậy.
* Note: Chúng ta dùng “were” cho tất cả các ngôi, không dùng “was”
            If I were a bird, I would fly
            (Nếu tôi là 1 con chim, tôi sẽ bay được)
 “Sự tiếc nuối” ở hiện tại hoặc tương lai
Ví dụ:
            If he helped me, I could do something
            (Nếu anh ấy giúp tôi, tôi đã có thể làm điều gì đó)
       => Hiện tai thì tôi đang tiếc nuối vì anh ấy không giúp tôi
Câu điều kiện loại 2 chỉ khả năng
Ví dụ:
- If he tried, he might succeed
         (Nếu anh ấy cố gắng, anh ấy sẽ thành công)
- If I lived in France, I could speak French well
         (Nếu tôi sống ở Pháp, tôi sẽ nói tiếng Pháp giỏi)
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG:
❶.	PHONETICS
I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.
1.	A. measure	B. leather	C. mean	D. feather
2.	A. treatment	B. earplug	C. hearing	D. fear
3.	A. poison	B. visual	C. measure	D. pleasure
4.	A. thermal	B. litter	C. permanent	... salt water	C. groundwater	D. hot water
11. If I won a lottery, I _____________ a lot on charity.
A. spend	B. spent	C. will spend	D. would spend
12. If the supermarket is open, I _____________ some food there.
A. will buy	B. would buy	C. bought	D. has bought
13. I will talk to her if you _____________ to do it.
A. won't want	B. didn't want	C. don't want	D. doesn't want
14. If I _____________ more money, I would buy a better car.
A. have	B. had	C. will have	D. would have
15. The farmer had put down some rat _____________.
A. poisoning	B. poisoner	C. poisoned	D. poison
16. _____________ loss can be caused by noise pollution.
A. sound	B. hearing	C. listening	D. audio
17. Ships spill oil in oceans and rivers. This leads _____________ the death of many aquatic animals and plants.
A. to	B. in	C. from	D. at
18. Households pollute water sources by _____________ waste into ponds, lakes, and rivers.
A. damaging	B. dumping	C. losing	D. leading
19. This month’s electricity bill is too high _____________the air conditioner is turned on all the time.
A. since	B. due to	C. although	D. because of
20. The government has come _____________ a solution to the water problems of the city.
A. up to	B. up with	C. to with	 	D. on to
21. All the aquatic plants and animals will die if the factory_____________ dumping poison into the lake.
A. will keep	B. to keep	C. kept	D. keeps
22. A lot of fish has died recently because of the _____________ water in this lake.
A. contaminating	B. contaminated	C. contaminate	D. contaminant
23. If the air was clean, we _____________ have to wear masks when going out.
A. wouldn’t	B. won’t	C. would	D. will
24. If I _____________ you, I _____________ water from that dirty tap.
A. am - will drink	B. am - won’t drink
C. were - would drink	D. were - wouldn’t drink
25. If he _____________ trash around his garden, the garden would look very nice now.
A. will throw	B. would throw	C. didn’t throw	D. doesn’t throw
26. Price and availabili

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_mon_tieng_anh_lop_8_unit_7_pollution.docx