Câu hỏi ôn tập môn Hóa học Lớp 8 - Phần: Hữu cơ - Trường THCS Bình Minh

I. Trắc nghiệm.(5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng

Câu 1: Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

A. CH4, C2H6, CO2.                                  B. C6H6, CH4, C2H5OH.

C. CH4, C2H2, CO.                                    D. C2H2, C2H6O, CaCO3.

Câu 2: Dãy các chất nào sau đây đều là  hiđrocacbon ?

A. C2H6, C4H10, C2H4.                              B. CH4, C2H2, C3H7Cl.

C. C2H4, CH4, C2H5Cl.                             D. C2H6O, C3H8, C2H2.

Câu 3: Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

A. C2H6O, CH4, C2H2.                              B. C2H4, C3H7Cl, CH4.

C. C2H6O, C3H7Cl, C2H5Cl.                     D. C2H6O, C3H8, C2H2.

Câu 4: Trong các chất sau: CH4, CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa có

A. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ.     B. 2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ.

C. 4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ.     D. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ.

Câu 5: Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố C, H, O trong C2H6O lần lượt là 

A. 52,2%; 13%; 34,8%.                             B. 52,2%; 34,8%; 13%.

C. 13%; 34,8%; 52,2%.                              D. 34,8%; 13%; 52,2%

Câu 6: Hoá trị của cacbon, oxi,  hiđro trong hợp chất hữu cơ lần lượt là 

A. IV, II, II.               B. IV, III, I.                   C. II, IV, I.                 D. IV, II, I.

Câu 7: Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị 

A. I.                          B. IV.                              C. III.                        D. II.

Câu 8: Nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch cacbon là 

A. mạch vòng.                                                            B. mạch thẳng, mạch nhánh.

C. mạch vòng, mạch thẳng, mạch nhánh.                   D. mạch nhánh.

Câu 9: Công thức cấu tạo của một hợp chất cho biết 

A. thành phần phân tử.

B. trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

C. thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

D. thành phần phân tử và sự tham gia liên kết với các hợp chất khác.

Câu 10: Hãy cho biết chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

A. C6H6.                            B. C2H4.                     C. CH4.                      D. C2H2.

docx 2 trang Bảo Giang 28/03/2023 5900
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi ôn tập môn Hóa học Lớp 8 - Phần: Hữu cơ - Trường THCS Bình Minh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Câu hỏi ôn tập môn Hóa học Lớp 8 - Phần: Hữu cơ - Trường THCS Bình Minh

Câu hỏi ôn tập môn Hóa học Lớp 8 - Phần: Hữu cơ - Trường THCS Bình Minh
CÂU HỎI ÔN TẬP – HÓA HỌC 9 (PHẦN HỮU CƠ)
 HS ôn tập khi nghỉ dịch Covid -19
Đề 1 
I. Trắc nghiệm.(5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng
Câu 1: Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ? 
A. CH4, C2H6, CO2. B. C6H6, CH4, C2H5OH.
C. CH4, C2H2, CO. D. C2H2, C2H6O, CaCO3.
Câu 2: Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon ? 
A. C2H6, C4H10, C2H4. B. CH4, C2H2, C3H7Cl.
C. C2H4, CH4, C2H5Cl. D. C2H6O, C3H8, C2H2.
Câu 3: Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon ? 
A. C2H6O, CH4, C2H2. B. C2H4, C3H7Cl, CH4.
C. C2H6O, C3H7Cl, C2H5Cl. D. C2H6O, C3H8, C2H2.
Câu 4: Trong các chất sau: CH4, CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa có 
A. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ. B. 2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ.
C. 4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ. D. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ.
Câu 5: Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố C, H, O trong C2H6O lần lượt là 
A. 52,2%; 13%; 34,8%. B. 52,2%; 34,8%; 13%.
C. 13%; 34,8%; 52,2%. D. ...ử của (X) là 
A. C3H8. B. C3H6. C. C2H4. D. C4H10.
Câu 22: Một hiđrocacbon (X) ở thể khí có phân tử khối nặng gấp đôi phân tử khối trung bình của không khí. Công thức phân tử của (X) là 
A. C4H10. B. C4H8. C. C4H6. D. C5H10.
Câu 23: Chất có phần trăm khối lượng cacbon lớn nhất là 
A. CH4. B. CH3Cl. C. CH2Cl2. D. CHCl3.
Câu 24: Hiđrocacbon A có phân tử khối là 30 đvC. Công thức phân tử của A là 
A. CH4. B. C2H6. C. C3H8. D. C2H4.
Câu 25: Tỉ khối hơi của khí A đối với CH4 là 1,75 thì khối lượng phân tử của A là 
A. 20 đvC. B. 24 đvC. C. 29 đvC. D. 28 đvC.
II. Tự luận (5đ)
Câu 26: (2đ) Viết CTCT có thể có của các chất có CTPT sau: CH3Br; C4H10; C4H10O
Câu 27: (3đ). Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hiđrocacbon (A) thu được H2O và 13,2 gam CO2. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của (A) . 
Cho C = 12; H = 1; Cl = 35,5

File đính kèm:

  • docxcau_hoi_on_tap_mon_hoa_hoc_lop_8_phan_huu_co_truong_thcs_bin.docx