Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp 1D tại Trường Tiểu học Lạc Đạo A

Phần 2: TRÌNH BÀY NỘI DUN  ĐỀ TÀI 
A- PHẦN MỞ ĐẦU 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tron  các văn k  n trìn       ộ  XII,   n  ta n ấn m n  s  quan tâm đặc b  t 
và làm rõ  ơn lập tr  n , quan đ  m, tín  n ất quán về s  cần t  ết p    đổ  mớ  
căn b n, toàn d  n   áo dục, đào t o, p át tr  n n uồn n ân l c. 
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đã 
từng được khẳng định trong các văn kiện Đảng trước đây, đặc biệt là trong Nghị 
quyết số 29 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI, khẳng định đây không chỉ là quốc 
sách hàng đầu, là “chìa khóa” mở ra con đường đưa đất nước tiến lên phía trước, mà 
còn là “mệnh lệnh” của cuộc sống. 
Trong Văn kiện đại hội XII, kế thừa quan điểm chỉ đạo của nhiệm kỳ trước, 
Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực, xác định đây là một kế sách, quốc sách hàng đầu, tiêu điểm của sự 
phát triển, mang tính đột phá, khai mở con đường phát triển nguồn nhân lực Việt 
Nam trong thế kỷ XXI, khẳng định triết lý nhân sinh mới của nền giáo dục nước nhà 
“dạy người, dạy chữ, dạy nghề”.  
Để thực hiện công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước thì vần đề phát triển 
nguồn nhân lực để thực hiện sự nghiệp đó là vấn đề vô cùng quan trọng. Chính vì 
vậy mà Đảng ta đã xác định: “Con người Việt Nam vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
của mọi sự phát triển.” (Trích: Đảng cộng sản Việt Nam – Văn kiện Hội nghị lần thứ 
4 ban chấp hành Trung ương khoá VIII).
pdf 58 trang Bảo Giang 29/03/2023 3001
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp 1D tại Trường Tiểu học Lạc Đạo A", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp 1D tại Trường Tiểu học Lạc Đạo A

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp 1D tại Trường Tiểu học Lạc Đạo A
Ng t c n n – r n u c c o A 1 
Phần 1: LÍ LỊCH 
- Họ và tên tác giả: Lê Hải Anh 
- Chức vụ, chức danh: i o viên 
- Đơn vị công tác: Trƣờng Tiểu học Lạc Đạo A – Văn Lâm – Hƣng Yên 
- Tên đề tài nghiên cứu : Một số biện ph p nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt 
động trải nghiệm s ng tạo cho học sinh lớp 1D tại trƣờng Tiểu học Lạc Đạo A. 
Ng t c n n – r n u c c o A 2 
Phần 2: TRÌNH BÀY NỘI DUN ĐỀ TÀI 
A- PHẦN MỞ ĐẦU 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tron các văn k n trìn ộ XII, n ta n ấn m n s quan tâm đặc b t 
và làm rõ ơn lập tr n , quan đ m, tín n ất quán về s cần t ết p đổ mớ 
căn b n, toàn d n áo dục, đào t o, p át tr n n uồn n ân l c. 
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đã 
từng được khẳng định trong các văn kiện Đảng trước đây, đặc biệt là trong Nghị 
quyết số 29 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI, khẳng định đây không chỉ là quốc 
sách hàng đầu, là “chìa khóa” mở ra con đường đưa đất nước tiến lên phía trước, mà 
còn là “mệnh lệnh” của cuộc sống. 
... cơ cấu 
và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều 
kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội 
nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo...”. 
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, là cần tổ chức các HĐGD theo 
hướng tăng cường sự trải nghiệm, nhằm phát huy tính sáng tạo cho học sinh, tạo ra 
các môi trường khác nhau để học sinh được trải nghiệm nhiều nhất, đồng thời là sự 
khởi nguồn sáng tạo, biến những ý tưởng sáng tạo của học sinh thành hiện thực để 
các em thể hiện hết khả năng sáng tạo của mình. Nói tới trải nghiệm sáng tạo 
(TNST) là nói tới việc học sinh phải kinh qua thực tế, tham gia vào hoặc tiếp xúc 
đến sự vật hoặc sự kiện nào đó và tạo ra những giá trị mới về vật chất hoặc tinh thần, 
tìm ra cái mới, cách giải quyết mới không bị gò bó, phụ thuộc vào cái đã có. Hoạt 
động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh 
quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó tổ chức khuyến khích, 
động viên và tạo điều kiện cho các em tích cực nghiên cứu, tìm ra những giải pháp 
mới, sáng tạo những cái mới trên cơ sở kiến thức đã học trong nhà trường và những 
gì đã trải qua trong thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành ý thức, phẩm chất, kĩ năng 
sống và năng lực cho học sinh” . 
Ng t c n n – r n u c c o A 4 
Chính vì những lí do nêu trên mà tôi đã chọn đề tài sáng kiến: “Một số biện 
pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp 1D 
tại trường Tiểu học Lạc Đạo A”. 
- Ý N HĨA VÀ TÁC DỤN CỦA : “Một số biện ph p nâng cao hiệu quả 
tổ chức hoạt động trải nghiệm s ng tạo cho học sinh lớp 1D tại trƣờng Tiểu học 
Lạc Đạo A”. 
Trước hết giúp cho tôi có hiểu biết sâu sắc về công việc giảng dạy của mình 
nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh do tôi đảm nhận. 
Khi nghiên cứu đề tài này, tôi mong muốn định hướng, tạo điều kiện cho học 
sinh quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động...
của n d y vớ t đán á của n c; đán á của n à tr n vớ đán á 
của a đìn và của xã ộ ”. 
Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Điều 28 quy định: “P ơn p áp áo dục 
p ổ t ôn p p át uy tín tíc c c, t ác, c ủ độn , sán t o của c sinh; phù 
 ợp vớ đặc đ m của từn lớp c, môn c; bồ d ỡn p ơn p áp t c, k 
năn làm v c t eo n óm; rèn luy n kỹ năn vận dụn k ến t ức vào t c t ễn; tác 
độn đến tìn c m, đem l n ềm vu , ứn t ú c tập c o c s n ”. 
Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu rõ “ ổ mớ c ơn 
trìn , nộ dun , p ơn p áp d y và c, p ơn p áp t , k m tra t eo ớn 
 n đ ; nân cao c ất l ợn toàn d n, đặc b t co tr n áo dục lý t ởn , áo 
Ng t c n n – r n u c c o A 6 
dục truyền t ốn lịc sử các m n , đ o đức, lố sốn , năn l c sán t o, kỹ năn 
t c àn , tác p on côn n p, ý t ức trác n m xã ộ ”. 
Nghị quyết số 44/NQ-CP, ngày 09/6/2014 Ban hành Chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội 
nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế xác định “ ổ 
mớ ìn t ức, p ơn p áp t , k m tra và đán á kết qu áo dục t eo ớn 
đán á năn l c của n c; kết ợp đán á c quá trìn vớ đán á cuố 
kỳ c, cuố năm c t eo mô ìn của các n ớc có nền áo dục p át tr n” 
Hơn thế, giáo dục là quá trình bao gồm giáo dục và giáo dưỡng. Trong giáo 
dục thì có giáo dưỡng, trong giáo dưỡng thì có giáo dục. Làm thế nào để hai quá 
trình này tạo thành một mục tiêu chung? Làm thế nào để những người chủ tương lai 
của đất nước có đủ đức lẫn tài? Làm thế nào để sự nghiệp giáo dục mang lại hiệu 
quả tốt? Đây chính là trách nhiệm của toàn xã hội, của những người làm công tác 
giáo dục, đặc biệt là người giáo viên lớp 1. 
Dự thảo Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông 
sau năm 2015 đã nêu: “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) bản c

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_nang_cao_hieu_qua_to.pdf