Ôn tập về giải toán bằng cách lập phương trình-hệ phương trình

 

 

1.Một canô xuôi dòng 42 km rồi ngược trở lại 20 km hết tổng cộng 5 giờ. Biết vận tốc dòng chảy là 2 km/h Tính vận tốc của canô lúc nước yên lặng.

 

2.00002 Một canô xuôi dòng từ A đến B với quãng đường AB là 90 km. Sau đó quay lại A. biết thời gian xuôi  ngắn hơn thời gian ngược là 4 giờ và vận tốc xuôi lớn hơn vận tốc khi ngược là 6 km/h. Tính vận tốc canô lúc xuôi, và lúc ngược?

 

3.00003 Một thuyền đi trên sông dài 50 km. Tổng thời gian xuôi và ngược là 4 giờ 10 phút. Tính vận tốc thực của thuyền biết vận tốc dòng nước là 5 km/h.

 

4.00004 Một tàu thuỷ chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B tồi chạy ngược lại mất tổng thời gian là 5 giờ 20 phút. Tính vận tốc của tàu thuỷ khi nước yên lặng biết quãng sông AB dài 40 km và vận tốc của dòng nước là 4 km/h.

 

5.00005 Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30 km. Một canô đi từ A đến B, nghỉ 40 phút ở B rồi trở về A. Thời gian từ lúc đi đên về đên A là 6 giờ. Tính vận tốc của canô khi nước yên lặng, biết vân tốc dòng nước là 3 km/h.

 

6.00006 Một canô chạy trên dòng sông đang chảy. Nếu canô chạy xuôi dòng 5 km rồi ngược dòng km thì mất 2 giờ. Nếu canô chạy xuôi dòng 10 km rồi ngược dòng 6 km thì cũng mất 1 giờ. Tính vận tốc canô và dòng chảy.

 

7.00007 Một canô xuôi từ A đến B rồi ngược từ B về A hết 4 giớ Tính vận tốc thực của canô biết AB = 30 km, và vân tốc dòng chảy là 4km/h.

doc 10 trang Bảo Giang 30/03/2023 2900
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập về giải toán bằng cách lập phương trình-hệ phương trình", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Ôn tập về giải toán bằng cách lập phương trình-hệ phương trình

Ôn tập về giải toán bằng cách lập phương trình-hệ phương trình
¤n tËp vÒ gi¶i to¸n b»ng c¸ch lËp pt - hpt
Gi¶I bµi to¸n chuyÓn ®éng trªn s«ng
1.Một canô xuôi dòng 42 km rồi ngược trở lại 20 km hết tổng cộng 5 giờ. Biết vận tốc dòng chảy là 2 km/h Tính vận tốc của canô lúc nước yên lặng.
2.00002 Một canô xuôi dòng từ A đến B với quãng đường AB là 90 km. Sau đó quay lại A. biết thời gian xuôi ngắn hơn thời gian ngược là 4 giờ và vận tốc xuôi lớn hơn vận tốc khi ngược là 6 km/h. Tính vận tốc canô lúc xuôi, và lúc ngược?
3.00003 Một thuyền đi trên sông dài 50 km. Tổng thời gian xuôi và ngược là 4 giờ 10 phút. Tính vận tốc thực của thuyền biết vận tốc dòng nước là 5 km/h.
4.00004 Một tàu thuỷ chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B tồi chạy ngược lại mất tổng thời gian là 5 giờ 20 phút. Tính vận tốc của tàu thuỷ khi nước yên lặng biết quãng sông AB dài 40 km và vận tốc của dòng nước là 4 km/h.
5.00005 Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30 km. Một canô đi từ A đến B, nghỉ 40 phút ở B rồi trở về A. Thời gian từ lúc đi đên về đên A là 6 giờ. Tính vận... bao nhiêu xe?
1500006 Một đội xe chở 168 tấn thóc. Nếu tăng thêm 6 xe thì mỗi xe chở nhẹ đi 3 tấn và tổng số thóc chở tăng thêm 12 tấn. Tính số xe của đội lúc đầu?
16.00002 Hai tổ phải hoàn thành 90 sản phẩm. Do cải tiến kĩ thuật nên tổ 1 vượt 15%, tổ 2 vượt 12% nên cả hai tổ làm được 102 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm mỗi tổ được giao?
17.Trong tháng đầu hai tổ công nhân sản xuất được 300 sp. Sang tháng thứ hai tổ 1 sản xuất vượt mức 15%, tổ 2 sản xuất ượt mức 20% do đó cuối tháng cả hai tổ sản xuất được 352 sp. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ làm được bao nhiêu sp?
18.Tại nhà máy hai tổ làm tháng đầu được 800 sp. Sang tháng thứ hai tổ 1 vượt mức 15%, tổ 2 vượt mức 20% do đó cuối tháng cả hai tổ làm được 945 sp. Tính số sp mà mỗi tổ làm được trong tháng đầu?
19.00008 Một tổ sản xuất theo kế hoạch làm 720 sp theo dự kiến năng suất mỗi ngày. Biết rằng thời gian làm theo năng suất tăng 10 sp mỗi ngày ít hơn thời gian làm theo năng suất giảm 20 sp mỗi ngày là 4 ngày (tăng giảm so với năng suất dự kiến).Tính năng suất dự kiến mỗi ngày theo kế hoạch?
20.00007 Một đội máy kéo dự định mỗi ngày cày 40 ha. Khi thực hiện, mỗi ngày đội máy kéo cày được 52 ha Vì vậy, đội không những cày xong trước 2 ngày mà còn cày thêm được 4 ha nữa. Tính diện tích thửa ruộng mà đọi định cày?
21.00001 Một xí nghiệp đóng dầy dự định hoàn thành kế hoạnh trong 26 ngày. Nhưng nhờ cải tiến kĩ thuậtnên đã làm mỗi ngày vượt mức 6000 đôi dầy do đó chẳng những đã hoàn thành kế hoạch trong 24 mà còn làm vượt mức 104 000 đôi dày. Tính số đôi dày phải làm theo kế hoạch
Bµi to¸n diªn tÝch c¸c h×nh
22.00001 Một đội tam giác vuông. Nếu tăng 1 cạnh góc vuông lên 2 cm và cạnh góc vuông kia lên 5 cm thì diện tích tam giác tăng 45 cm2 . Nếu giảm cả hai cạnh đó đi 1 cm thì diện tích tam giác giảm đi 15 cm2Tìm hai cạnh góc vuông của tam giác đó?
2300002 Tính các cạnh của hình chữ nhât. Biết rằng nếu giảm chiều dài 3 cm và giảm chiều rộng 2 cm thì diện tích giảm 54 cm2 . Nếu tăng chiều dài và chiều rộng mỗi chiều ...n lại phải xếp thêm hai người mới đủ chỗ. Hỏi lúc đầu có mấy dãy ghế và mỗi dãy được xếp bao nhiêu người?
36.00002 Một phong họp có 360 chỗ ngồi và được chia thành các dãy có sốchỗ ngồi bằng nhau. Nếu thêm cho mỗi dãy 4 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy thì chỗ ngồi trong phòng họp không đổi. Hỏi ban đầu số chỗ ngồi trong phòng được chia thành bao nhiêu dãy?
37.00003 Một phong họp có 360 chỗ ngồi và được chia thành các dãy có số chỗ ngồi bằng nhau.Nhưng do số người đến họp là 400 người nên đã phải kê thêm 1 hàng và mỗi hàng phải kê thêm 1 ghế nữa mới đủ chỗ. Tính xem ban đầu phòng họp có bao nhiêu ghế và mỗi hàng có bao nhiêu ghế?
38.00004 Trong phòng họp có 288 ghế được xếp thành các dãy ghế có số ghế bằng nhau. Nếu bớt đi 2 dãy ghế và mỗi dãy thêm vào 2 ghế thì vừa đủ cho 288 người đến họp. Hỏi lúc đầu có mấy dãy ?
39: Một lớp học có 40 học sinh được sắp xếp ngồi đều nhau trên các ghế băng. Nếu ta bớt đi 2 ghế băng thì mỗi ghế còn lại phải xếp thêm 1 học sinh. Tính số ghế băng lúc đầu.
ChuyÓn ®éng cã hai ®èi t­îng tham gia
(cïng chiÒu vµ ng­îc chiÒu)
40.00005 Một ôtô tải và xe máy khởi hành cùng một lúc từ A tới B. Xe máy với vận tốc lớn hơn ôtô là 20 km/h. Do đó nó đến B sớm hơn ôtô 25 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng khoảng cách giữa A và B là 100 km.
4100006 ôtô khởi hành từ A đến B cách nhau 240 km. Một giờ sau, ôtô thứ hai cũng khởi hành từ A đến B với vận tốc lớn hơn ôtô thưc nhất là 10 km/h nên đã đuổi kịp ôtô thứ nhất ở chính giữa quãng đường AB. Tính vận tốc mỗi xe.
42. ôtô khởi hành cùng một lúc từ A đến B cách nhau 280 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau hai giờ. Tìm vận tốc của mỗi ôtô biết rằng vận tốc của ôtô xuất phát từ A lớn hơn vận tốc ôtô xuất phát từ B là 20 km/h.
43.00009 Người đi từ A đến B cách nhau 60 km. Sau đó 1 giờ người khác đi xe máy từ cũng từ A đến B và đến B sớm hơn người đi xe đạp 1 giờ 40 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp biết rằng vận tốc xe máy bằng 3 lần vận tốc xe đạp.
44.00010 ôtô đi từ A đến B dài 200km. Sau đ

File đính kèm:

  • docon_tap_ve_giai_toan_bang_cach_lap_phuong_trinh_he_phuong_tri.doc